ریخته گری بیلت آلومینیوم

تیم تخصصی و حرفه ای ما

در مجموعه میهن آلومینیوم واحدی جهت ترسیم و طراحی قالب های پروفیل آلومینیوم تعیین شده است. در این واحد متخصصان تولید و طراحی با بهره گیری از بروز ترین نرم افزارهای طراحی و تولید نسبت به دریافت سفارشات طراحی قالب اقدام نموده و طراحی مربوطه را جهت ساخت به واحد تولید ارائه می دهند.

X